Felvételizőknek

Felvételi tájékoztatója 2017/2018. tanévre

 

A Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium (OM 102648) felvételt hirdet gimnáziumi képzésére a 2017/2018. tanévre azon tanulók számára, akik a 2016/2017-es tanévben fejezik be tanulmányaikat az általános iskolának megfelelő 8. évfolyamon (ideértve a 6 és 8 osztályos gimnáziumok megfelelő évfolyamait is).

A 2017/2018-As tanévben induló tagozatok:

Öt évfolyamos két tanítási nyelvű képzés

 • angol-magyar (kód:0001)
 • német-magyar (kód: 0002)
 • orosz-magyar (kód:0003)

képzési területeken.

Az öt évfolyamos két tanítási nyelvű képzésre jelentkező tanulóktól nem várunk nyelvi előképzettséget. Tanulóink az első tanévben heti 18 órában sajátítják el a választott célnyelvet, több szaktárgyból pedig elkezdik a gimnáziumi tananyagot. A 9/Kny. év végére minden tanulónak el kell érnie az adott célnyelvből a KER szerinti B1 szintet.

Négy évfolyamos két tanítási nyelvű képzés

 • angol-magyar (kód:0011) és
 • német-magyar (kód:0012) képzési területeken.

A négy évfolyamos két tanítási nyelvű képzésre jelentkező tanulóktól a választott célnyelvből a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást várunk el.

A négy évfolyamos képzésre jelentkező tanulók nyelvi mérésen vesznek részt a választott célnyelvből. A mérés alól mentesülnek azok a tanulók, akik legalább B1 szintű nyelvtudást igazoló dokumentummal rendelkeznek.

A tanulmányi területet meghirdető feladatellátási kódja: 001

A középiskolai felvételi eljárásrendje

Minden tagozatra felvételi vizsga alapján vesszük fel a tanulókat.

A felvételi eljárás során minden tanulmányi területen az elérhető maximális pontszám: 200 pont.

1. Egységes írásbeli felvételi vizsga

Formája:

 • központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából. A központi írásbeli feladatlapok elsősorban nem tantárgyi tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek.

 

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára: A Jelentkezési lap letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról, a tanuló általános iskolájában és intézményünkben is átvehető.

Az Oktatási Hivatal által kiadott, a központi írásbeli vizsgán való részvételre vonatkozó jelentkezési lapot abba a középiskolába kell benyújtani, ahol a tanuló a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. 


A jelentkezési lap benyújtásának határideje: 2016. december 09.

Ha a tanuló több olyan középiskolába fog jelentkezni, ahol az egységesáltalános írásbeli vizsgán való részvétel feltétel a felvételi eljárásban, akkor a tanuló maga dönti el, melyik intézményben tesz írásbeli vizsgát. Egy tanuló csak egy intézményben jelentkezhet központi felvételi írásbeli felvételi vizsgára! 

A tanuló értékelését a felvételi eljárás során az írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolja.

Sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetében a jogszabályban meghatározottak szerint (NKt. 51.§ (5), 20/2012. EMMI rendelet 33. § (3)) az intézmény biztosítja az érintett tanulók számára a speciális körülményeket, a hosszabb felkészülési időt, a tanulmányaik során általuk használt, megszokott eszközöket, a vizsga szervezésével alkalmazkodik az intézmény az adottságaikhoz.

Kérjük az érintett diákok szüleit, hogy az írásbeli vizsgára való jelentkezési laphoz csatolják a szakértői, rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakvéleményét és a mentesség iránti kérelmüket!

 

A központi felvételi írásbeli eredménye magyar nyelvből és matematikából az intézmény felvételi eljárásrendje szerint az összeredmény 50%-át adja, maximum100 pontot.

 

Időpont:

 • írásbeli vizsga: 2017. január 21. 10:00 óra
 • pótló írásbeli: 2017. január 26. 14:00 óra

Pótló felvételi vizsgát az a tanuló tehet, aki az előző alkalommal neki fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt maradt távol a vizsgától.

 

Az írásbeli vizsga terembeosztása a földszinti hirdetőtáblán az adott napon (2017. január 21.) 9.00 órától tekinthető meg.  Kérjük, hogy a tanulók az írásbeli vizsga megkezdése előtt 30 perccel jelenjenek meg az iskolában, azaz 9.30-ig.

A vizsga időtartama 2x45 perc.

 

Felszerelés: íróeszköz, vonalzó, körző, radír. Zsebszámológépet, telefont a vizsgázók nem használhatnak!

 

A kijavított dolgozatokat 2017. január 30-án 8.00-16.00 óra között lehet megtekinteni az intézmény titkárságán. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 35.§ (4) bekezdése értelmében a vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. A határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

 

Az központi írásbeli vizsga Értékelő lapját a felvételiző diák, illetve szülője az intézmény titkárságán veheti át 2017. február 9-én 8-16 óra között.  Szóbeli vizsga

A szóbeli meghallgatásra minden, intézményünkbe jelentkező tanulót behívunk.

A szóbeli meghallgatás időpontja:

 • 2017. február 20., 21., 22., 23., 24., 27., 28., 08:00 órától
 • 2017. március 06., 07. 08:00 órától

A szóbeli vizsga helye: Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium

A szóbeli vizsgák pontos beosztásáról (terem/időpont/vizsgázó) az iskola honlapján, az iskola előterében elhelyezett hirdetőtáblán, illetve a titkárságon 2016. február 17-étől tájékozódhatnak a jelentkezők.

Kérjük, hogy a felvételiző tanulók a szóbeli meghallgatásra hozzák magukkal

 • magyar nyelvtan és irodalom füzeteiket
 • matematika füzetüket
 • ellenőrző könyvüket,
 • valamint kérünk 1 db saját névre megcímzett és felbélyegzett borítékot.

A szóbeli meghallgatás során a tanulók viselkedéskultúráját, kommunikációs, kognitív készségét, kreativitását és motivációját vizsgáljuk.

A 4 évfolyamos két tanítási nyelvű képzésre jelentkező tanulók a szóbeli meghallgatáson az idegen nyelv szóbeli ismeretéről is számot adnak. A szóbeli beszélgetés nyelvi része alól mentesülnek azok a tanulók, akik legalább B1 szintű nyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkeznek.

A szóbeli vizsgarész az intézmény felvételi eljárásrendje szerint az összeredmény 25%-át adja, maximum 50 pontot.


3. Hozott pontszámok

A hozott pontok számításakor az általános iskola 7. évfolyamán, év végén és a 8. évfolyamán elért félévi eredményeket vesszük figyelembe irodalomból és magyar nyelvből, történelemből, matematikából, idegen nyelvből. A hozott eredmények összege adja az összeredmény 25%-át, maximum 50 pontot.

 

Értékelési szempontok a felvételi jegyzék összeállításánál:

 

A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük:                           

 • a halmozottan hátrányos, majd a hátrányos helyzetű tanulókat
 • a baptista felekezetű családból érkező diákokat
 • a Magyarországi Baptista Egyház belső egyházi jogi személyei által fenntartott intézményből érkező tanulókat
 • az iskolánkba járó vagy korábban itt végzett tanulók testvéreit
 • életvitelszerűen a III. kerületben lakó diákokat

  

Az ideiglenes felvételi jegyzéket az iskola földszinti hirdetőtábláján és honlapján 2017. március 10-én hozzuk nyilvánosságra.

 

A Felvételi Központ értesítése után írásbanértesítjük a jelentkezőket és iskolájukat a felvételi eredményről.  Az értesítéseket 2017. április 26-ig postázzuk.

 

Letölthető fájlok

pdf
Tájékoztató a 2016/2017-es tanév felvételi eljárás rendjéről
méret: 295.12 KB
Tájékoztató a 2016/2017-es tanév felvételi eljárás rendjéről
pdf
Központi írásbeli a Kőrösiben
méret: 215.63 KB
Központi írásbeli a Kőrösiben
pdf
Oktatási Hivatal hivatalos tájékoztatója a 2016/2017-es tanévre történő felvételi eljárás rendjéről
méret: 295.12 KB
Oktatási Hivatal hivatalos tájékoztatója a 2016/2017-es tanévre történő felvételi eljárás rendjéről
pdf
Felvételi eljárás jogszabályi háttéranyaga
méret: 266.96 KB
Felvételi eljárás jogszabályi háttéranyaga
pdf
Angol 4 évfolyamos szóbeli felvételi témajegyzéke
Angol 4 évfolyamos szóbeli felvételi témajegyzéke
pdf
Német 4 évfolyamos szóbeli felvételi témajegyzéke
Német 4 évfolyamos szóbeli felvételi témajegyzéke