Felvételizőknek

Felvételi tájékoztató a 2021/2022. tanévre

 

A Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium (OM 102648) felvételt hirdet gimnáziumi képzésére a 2021/2022. tanévre azon tanulók számára, akik a 2020/2021-es tanévben fejezik be tanulmányaikat az általános iskolának megfelelő 8. évfolyamon (ideértve a 6 és 8 osztályos gimnáziumok megfelelő évfolyamait is).

A 2021/2022-es tanévben induló tagozatok:

Öt évfolyamos két tanítási nyelvű képzés

 • angol-magyar (kód:0001)
 • német-magyar (kód: 0002)
 • orosz-magyar (kód:0003)

képzési területeken.

Az öt évfolyamos két tanítási nyelvű képzésre jelentkező tanulóktól nem várunk nyelvi előképzettséget. Tanulóink az első tanévben heti 18 órában sajátítják el a választott célnyelvet, több szaktárgyból pedig elkezdik a gimnáziumi tananyagot. A 9/Kny. év végére minden tanulónak el kell érnie az adott célnyelvből a KER szerinti B1 szintet.

Négy évfolyamos két tanítási nyelvű képzés

 • angol-magyar (kód:0011) 

A négy évfolyamos két tanítási nyelvű képzésre jelentkező tanulóktól a választott célnyelvből a KER szerinti B2 szintű nyelvtudást várunk el.

A négy évfolyamos képzésre jelentkező tanulók nyelvi mérésen vesznek részt a választott célnyelvből. A mérés alól mentesülnek azok a tanulók, akik legalább B2 (komplex) szintű nyelvtudást igazoló dokumentummal rendelkeznek.

A tanulmányi területet meghirdető feladatellátási kódja: 001

A középiskolai felvételi eljárásrendje

Minden tagozatra felvételi vizsga alapján vesszük fel a tanulókat.

A felvételi eljárás során minden tanulmányi területen az elérhető maximális pontszám: 200 pont.

Egységes írásbeli felvételi vizsga

Formája:

 • központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából. A központi írásbeli feladatlapok elsősorban nem tantárgyi tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek.

 

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára: A Jelentkezési lap kitölthető az Oktatási Hivatal honlapján.

Tájékoztatom, hogy a jelen tanévi felvételi eljárástól kezdve az egyénileg jelentkezést benyújtó tanulók is kizárólag a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben állíthatják elő a felvételi lapokat, azok kézi kitöltésére nincs lehetőség. Az egyéni jelentkezők számára írt tájékoztatás elérhető a www.oktatas.hu honlapon.

Felhívjuk továbbá a figyelmüket arra, hogy a jelen tanévtől a kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség, ezért kérjük, NE HASZNÁLJÁK az interneten különböző honlapokon megtalálható, korábbi tanévi felvételi lap nyomtatványoka

A jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 2020. december 04.


Ha a tanuló több olyan középiskolába fog jelentkezni, ahol az egységesáltalános írásbeli vizsgán való részvétel feltétel a felvételi eljárásban, akkor a tanuló maga dönti el, melyik intézményben tesz írásbeli vizsgát. Egy tanuló csak egy intézményben jelentkezhet központi felvételi írásbeli felvételi vizsgára! 

A tanuló értékelését a felvételi eljárás során az írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolja.

Sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetében a jogszabályban meghatározottak szerint (NKt. 51.§ (5), 20/2012. EMMI rendelet 33. § (3)) az intézmény biztosítja az érintett tanulók számára a speciális körülményeket, a hosszabb felkészülési időt, a tanulmányaik során általuk használt, megszokott eszközöket, a vizsga szervezésével alkalmazkodik az intézmény az adottságaikhoz.

Kérjük az érintett diákok szüleit, hogy az írásbeli vizsgára való jelentkezési laphoz csatolják a szakértői, rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakvéleményét és a mentesség iránti kérelmüket!

 

A központi felvételi írásbeli eredménye magyar nyelvből és matematikából az intézmény felvételi eljárásrendje szerint az összeredmény 50%-át adja, maximum100 pontot.

 

Időpont:

 • írásbeli vizsga: 2021. január 23. 10:00 óra
 • pótló írásbeli: 2021. január 28. 14:00 óra

Pótló felvételi vizsgát az a tanuló tehet, aki az előző alkalommal neki fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt maradt távol a vizsgától.

 

Az írásbeli vizsga terembeosztása a földszinti hirdetőtáblán az adott napon (2021. január 23.) 9.00 órától tekinthető meg.  Kérjük, hogy a tanulók az írásbeli vizsga megkezdése előtt 30 perccel jelenjenek meg az iskolában, azaz 9.30-ig.

A vizsga időtartama 2x45 perc, közte 15 perc szünettel

 

Felszerelés: íróeszköz, vonalzó, körző, radír. Zsebszámológépet, telefont a vizsgázók nem használhatnak!

 

A kijavított dolgozatokat 2021. február 1-én 8.00-16.00 óra között lehet megtekinteni az intézmény titkárságán. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 35.§ (4) bekezdése értelmében a vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. A határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

 

Az központi írásbeli vizsga Értékelő lapját a felvételiző diák, illetve szülője az intézmény titkárságán veheti át 2021. február 8-án 8-16 óra között.  


Szóbeli vizsga

A szóbeli meghallgatásra kizárólag azokat a diákokat hívjuk be, akik a hozott pontokból (max 50 pont) és a központi írásbelin elért pontszám (max. 100 pont) összegéből (összesen: 150 pont) legalább 100 pontot elérnek.

A szóbeli meghallgatás időpontja:

 • 2021. február 23., 24., 25., 26. 08:00 órától
 • 2021. március 01., 02., 03., 04., 05., 08., 09., 10., 11., 12. 08:00 órától

 


A szóbeli vizsga helye: Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium

A szóbeli vizsgák pontos beosztásáról (terem/időpont/vizsgázó) az iskola honlapján, az iskola előterében elhelyezett hirdetőtáblán, illetve a titkárságon 2021. február 22-étől tájékozódhatnak a jelentkezők.

Kérjük, hogy a felvételiző tanulók a szóbeli meghallgatásra hozzák magukkal

 • magyar nyelvtan és irodalom füzeteiket
 • matematika füzetüket
 • ellenőrző könyvüket,
 • valamint kérünk 1 db saját névre megcímzett és felbélyegzett borítékot.

A szóbeli meghallgatás során a tanulók viselkedéskultúráját, kommunikációs, kognitív készségét, kreativitását és motivációját vizsgáljuk.

A 4 évfolyamos két tanítási nyelvű képzésre jelentkező tanulók a szóbeli meghallgatáson az idegen nyelv szóbeli ismeretéről is számot adnak. A szóbeli beszélgetés nyelvi része alól mentesülnek azok a tanulók, akik legalább B1 szintű nyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkeznek.

A szóbeli vizsgarész az intézmény felvételi eljárásrendje szerint az összeredmény 25%-át adja, maximum 50 pontot

 

Motivációs levél

A hozzánk jelentkező tanulóktól az idei évben motivációs levelet kérünk. Ebből szeretnénk képet kapni a gyerekek személyiségéről, habitusukról, értékrendjükről, tanuláshoz, világhoz, társaikhoz való hozzáállásukról, viszonyulásukról. 

A motivációs levélben az alábbi kérdéskörökre, témákra kell kitérni:

 

 1. Miért a Kőrösi? Miért szeretnél nyelvet tanulni?
 2. Mi szeretnél lenni, ha „nagy leszel”? Mik az érettségi utáni terveid?
 3. Mit szeretsz szabadidődben csinálni?
 4. Milyen szerepet tölt be a sport az életében? Sportolsz-e rendszeresen, esetleg versenyszerűen? Milyen sporteredményeid vannak?
 5. Milyen a kapcsolatod az osztálytársaiddal? Hogyan viszonyulsz a tanuláshoz?
 6. Melyek a kedvenc tantárgyaid és miért? Mely tantárgyakat nem kedveled és miért?
 7. Milyen a kapcsolatod a szüleiddel, testvéreiddel? Mivel foglalkoznak a szüleid?
 8. Mi az a három dolog, ami értéket képvisel számodra az életben?
 9. Milyen három szóval, tulajdonsággal tudnád magad egy kívülállónak leginkább jellemezni?

Beküldési határidő: 2021. február 19.

A beküldés módja:

 • 1 db kinyomtatott és a tanuló által aláírt példányt kérünk a felvételi jelentkezési laphoz csatolni!
 • Kérjük, hogy a motivációs levelet emailben, csatolt fájlként, a bemutatkozo2020@korosi.hu címre is küldjék meg! A levél tárgya: a felvételiző neve és oktatási azonosítója

Formátum: számítógéppel írt

Betűtípus: Times New Roman 12-es betűméret, 1,5-ös sortáv

Terjedelem: max.: 4.000 karakter (szóközzel)

 

Hozott pontszámok

A hozott pontok számításakor az általános iskola 7. évfolyamán, év végén és a 8. évfolyamán elért félévi eredményeket vesszük figyelembe irodalomból és magyar nyelvből, történelemből, matematikából, idegen nyelvből. A hozott eredmények összege adja az összeredmény 25%-át, maximum 50 pontot.

Az ideiglenes felvételi jegyzékét az iskola földszinti hirdetőtábláján és a honlapján 2021. március 16-án hozzuk nyilvánosságra.

A Felvételi Központ értesítése után írásban értesítjük a jelentkezőket és iskolájukat a felvételi eredményről. Az értesítéseket 2021. április 30-ig postázzuk.

Letölthető fájlok

pdf
Felvételi tájékoztató 2021/2022-es tanévre - Kőrösi
méret: 347.71 KB
Felvételi tájékoztató 2021/2022-es tanévre - Kőrösi
pdf
Oktatási Hivatal tájékoztatója a 8. osztályosok számára
méret: 102.35 KB
Oktatási Hivatal tájékoztatója a 8. osztályosok számára
pdf
A középfokú felvételi eljárás időrendi menete 2021/2022-es tanévre
méret: 524.48 KB
A középfokú felvételi eljárás időrendi menete 2021/2022-es tanévre
pdf
Felvételi eljárás jogszabályi háttéranyaga
méret: 266.96 KB
Felvételi eljárás jogszabályi háttéranyaga
pdf
Angol 4 évfolyamos szóbeli felvételi témajegyzéke
Angol 4 évfolyamos szóbeli felvételi témajegyzéke