Tantárgyak

Orosz

Minimumkövetelmény
orosz célnyelvi civilizáció

9. évfolyam

Témák


Természetföldrajz

Oroszország földrajzi fekvése, felszíne, felszínformái és legfontosabb vízrajzi jellemzői.
Oroszország főbb tájegységei (Arktika, tundra, tajga stb.).
Oroszország éghajlata.
Oroszország élővilága.
Oroszország jelképei.

Oroszország társadalmi viszonyai

Oroszország oktatási rendszere. A hazai és Oroszország oktatási rendszere közti különbségek és hasonlóságok feltárása, megértése

Hagyományok, szokások, életmód

Oroszország családmodelljeinek elemzése, nemzeti és családi ünnepek.
Hagyományos ételek, tipikus alapanyagok, régiók tipikus ételei

Környezetvédelem

A környezetszennyezés fajtáinak megismerése (pl. levegő, talaj  és vízszennyezés).
A háztartási, ipari és veszélyes hulladék kezelése és újrahasznosítása a célnyelvi országokban és hazánkban.

Tömegkommunikáció, média

Oroszország egyes televíziós és rádióműsorainak megismerése.
Az internet szerepe a tömegkommunikációban.

Sport

Sporthoz kötődő fogalmak ismerete.
Az olimpiai eszme és az olimpiai játékok legjelentősebb sportesemények.
Világhírű orosz sportolók

Tudományok

A célnyelvi országok néhány kiemelkedő jelentőségű tudósának, feltalálójának megismerése és bemutatása.

 

 

 

Minimumkövetelmény
orosz célnyelvi civilizáció

10. évfolyam

Témák


Természetföldrajz

 

Népességi adatok (lakosságszám, népsűrűség).
Oroszország népessége, nemzeti kisebbségek, az Oroszország területén élő finnugor népek.
A célnyelvi országok leghíresebb városainak, turisztikai központjainak, nevezetességeinek megismerése, bemutatása.
A legfőbb városai közül ismerje Moszkva és Pétervár történelmét, nevezetességeit. Aranygyűrű némely városa

Oroszország gazdasága

Oroszország gazdasági adottsága, lehetőségei, jellemzői.
Oroszország gazdasági ágazatai.
Kereskedelem
Közlekedés (a főbb szárazföldi, vasúti, vízi és légi közlekedési útvonalak).
Oroszország Magyarországgal fenntartott kapcsolatai.

Oroszország politikai berendezkedése

Oroszország politikai rendszere, az alapvető emberi, szabadság- és állampolgári jogok, kötelezettségek.
A jelentős politikai pártok, legfőbb pártok vezetői.
A civil szervezetek szerepe a társadalomban, a civil mozgalmak jelentősége Oroszországban.

Oroszország társadalmi viszonyai

Oroszország, mint több nemzetiséget magába foglaló föderáció.
Az Oroszországban létező társadalmi rétegek, csoportok (öregek, fiatalok, gyerekek, nők, kisebbségek, bevándorlók)

Hagyományok, szokások, életmód

A gyermekek helyzetének, legfontosabb jogainak és kötelességeinek bemutatása a családban.
Az ország népi hagyományainak, szokásainak megismerése.
A szabadidő eltöltése, a kulturált szórakozás, nyaralási és pihenési szokások.

Környezetvédelem

A hagyományos energiaforrások és a nukleáris energia előnyeinek és veszélyeinek ismerete, valamint az alternatív energiaforrások ismertetése.
Az Oroszországban és hazánkban működő legfontosabb környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek és tevékenységük megismerése (pl. Greenpeace, zöld mozgalmak).

Tömegkommunikáció, média

A kereskedelmi és a közszolgálati médiumok.
A média tömegformáló szerepének felismerése és értékelése.
A tömegkommunikációs csatornákból szerzett információk kritikus kezelése.
A reklámok alakulása Oroszországban.

Sport

Az egészséges életmód és a sportolás szerepe a mindennapi életben Új tendenciák a sportban.

Tudományok

A modern technikai eszközök elterjedésének okai, hatása, pozitív és negatív aspektusai.

 

 

 

 

Minimumkövetelmény
orosz célnyelvi civilizáció

11. évfolyam

Témák


Oroszország gazdasága.

  Oroszország gazdasági és pénzügyi helyzete. Bankrendszer.
Oroszország kapcsolatainak a nemzetközi gazdasági szervezetekkel (IMF, Világbank, WTO, Európai Unió)
(statisztikai táblázatok, grafikonok, diagramok, folyamatábrák, térképek alapján).

Oroszország társadalmi viszonyai

Egészségügyi, társadalombiztosítási ismeretek Oroszországról.
Az orvostudomány néhány világhírű orosz vívmánya (égés-, szív és szemsebészet).

Hagyományok, szokások, életmód

Oroszország tradicionális és modern konyhaművészetének tanulmányozása.

Környezetvédelem

Hulladékkezelés. Energiaforrások

Tömegkommunikáció, média

Tömegkommunikáció társadalmi hatásait, pozitív és negatív aspektusait.
Mobiltelefon

Történelem

A Kijevi Rusz Nagyságos Úr, Novgorod.
A Moszkvai Fejelemség.
A „lázongó” 17. század.
I. Nagy Péter – a nagy orosz reformátor.

Irodalom

A 19. század - az orosz irodalom aranykora ( Puskin, Lermontov,Gogol,  Tolsztoj, Dosztojevszkij, Csehov stb).

Művészetek

A kereszténység felvétele utáni művészet (Oroszországba bekerült bizánci templomépítészeti stílus és ikonfestészet, Feofan Grek, Andrej Rubljov.)
Az I. Péter reformjai nyomán Oroszországba bevonult a nyugat-európai művészet

Tudományok

Az emberiség történetének legfontosabb, új korszakot nyitó elemei.

 

 

 

 

 

 

 

Minimumkövetelmény
orosz célnyelvi civilizáció

12. évfolyam

Témák


Oroszország gazdasága

A fogyasztóvédelem, a fogyasztói kifogások orvoslási lehetőségeinek.
A gazdaság és a globális problémák.

Oroszország politikai berendezkedése

Társadalmi, politikai, erkölcsi problémák
bel- és külpolitikai híreket. Oroszország választási rendszere

Oroszország társadalmi viszonyai

A munka világának bemutatása (pályaválasztás, munkavállalás, az Oroszországba irányuló munkaközvetítés, munkanélküliség kérdései, érdekképviseletek).
A vallás és az egyházak szerepe. Az ortodox egyház.

Hagyományok, szokások, életmód

A gyermekek helyzetének bemutatása a társadalomban.
Nők az orosz társadalomban
A városiasodás és az életminőség alakulásának bemutatása

Környezetvédelem

Ökológiai szemlélet és felelősségvállalás a mindennapi életben.

Tömegkommunikáció, média

A sajtó politikai függetlensége és a sajtószabadság megvalósulása.

Történelem

Oroszország a 18-19. században
Szovjet - Oroszország
Gorbacsov –korszak
A Szovjetunió szétesése.

Irodalom

Orosz népköltészet (folklór).
Az orosz irodalom a 19-20.század fordulóján (Ahmatova, Blok, Bunyin stb.).
A 20. század orosz irodalma (Gorkij, Jeszenyin, Bulgakov, Okudzsava, Jevtusenko, Rozsdesztvenszkij, Voznyeszenkij, Ulickaja stb.)

Művészetek

19.század - az orosz művészet A „peredvizsnyikek” csoportja.
Zeneszerzők (M. Glinka, P. Csajkovszkij, N. Rimszkij – Korszakov és stb).
Orosz művészet a 20. század elején. Múzeumok, színházak megismerése és bemutatása.
A kulturális élet és a kultúra intézményei

 

Minimumkövetelmény Orosz nyelv 2013/2014
9. osztály

Témakörök

Tartalmak

Bemutatkozás, család
Napirendem
Külső tulajdonságok
Táplálkozás
Ház, lakás
Vásárlás
Nyelvek tanulása
Telefon
Mit tudunk Oroszországról
Évszakok, időjárás

ABC (betűk, hangok, szótag, hangsúly)
Fonetika
Főnevek és számnevek neme
Tagadás
Vonatkozó névmások
Főnévragozás
Igeragozás
Időkifejezések
Igeidők
Mutató névmások
Sorszámnevek
Igék szemlélete

 

 

 

 

 

Minimumkövetelmény Orosz nyelv 2013/2014
10. osztály


Témakörök

Tartalmak

Fodrásznál
Vásárlás
Házimunkák
Külső és belső tulajdonságok
Posta
Telefon, telefonbeszélgetés
Színház
Szálloda
Városi közlekedés

Időkifejezések
Névmások (határozott, határozatlan)
Összetett mondatok
Határozószók
Feltételes mód
Mennyiség kifejezése
Elöljárók használata
Melléknevek fokozása
Felszólító mód
Mozgást jelentő igék
Visszaható igék
Tört számnevek

 

 

 

 

 

 

Minimumkövetelmény Orosz nyelv 2013/2014
11.osztály


Témakörök

Tartalmak

Külföldi utazás
Belső tulajdonságok
Iskola, iskolai ünnepek
Idegen nyelvek tanulásának fontossága
Városi közlekedés
Betegségek, orvosnál
Táplálkozás, nemzeti konyhák, étterem
Vendégek és házigazdák
Budapest nevezetességei
Családi ünnepek

Időkifejezések
Helyhatározók, célhatározók
Mennyiségek kifejezése
Igekötős mozgást jelentő igék
Tagadó névmások
Felszólító mód
Névmások: весь, всякий, сам, самый, любой
Összetett mondatok
Függő beszéd
Melléknév felső foka
Szóképzés
Módbeli segédigék

 

 

 

 

 

 

Minimumkövetelmény Orosz nyelv 2013/2014
12.osztály


Témakörök

Tartalmak

Aktív és passzív pihenés
Hobby
Egészséges életmód
Sport
Turizmus, utazási iroda
Utazás vasúton
Utazás repülőgépen
Mozi
Televízió, rádió
Olvasás
Internet
Öltözködés, divat

Határozói igenév
Módbeli segédigés szerkezetek
Számnevek használata
Melléknevek rövid alakja
Időhatározós kifejezések
Melléknévi igenevek
Melléknévi igeneves szerkezetek
Gyűjtőszámnevek
Mozgást jelentő igék

 

 

 

 

 

 

Minimumkövetelmény Orosz nyelv 2013/2014
13.osztály


Témakörök

Tartalmak

Ünnepek, tradíciók, szokások,
Közlekedés problémái
Pályaválasztás
Szerelem, házasság
Nehéz-e fiatalnak lenni
Az ökológia problémái
Lakáshoz jutás problémái

Elöljárók használata
Számnevek
Összetett mondatok – kötőszavak használata
Írásjelek használata
Az összes korábban tanult nyelvtani anyag ismétlése

 

Minimumkövetelmény
orosz célnyelvi civilizáció

9. évfolyam

Témák


A természetföldrajza

Oroszország földrajzi fekvése, felszíne, felszínformái és legfontosabb vízrajzi jellemzői.
Oroszország főbb tájegységei (Arktika, tundra, tajga stb.).
Oroszország éghajlata.
Oroszország élővilága.
Oroszország jelképei.

Az Oroszország társadalmi viszonyai

Az Oroszország oktatási rendszer. A hazai és az Oroszország oktatási rendszere közti különbségek és hasonlóságok feltárása, megértése

Hagyományok, szokások, életmód

Az Oroszország családmodelljeinek elemzése nemzeti és családi ünnepeinek.
Hagyományos ételei, tipikus alapanyagok, régiók tipikus ételei

Környezetvédelem

A környezetszennyezés fajtáinak megismerése (pl. levegő, talaj  és vízszennyezés).
A háztartási, ipari és veszélyes hulladék kezelése és újrahasznosítása a célnyelvi országokban és hazánkban.

Tömegkommunikáció, média

Az Oroszország egyes televíziós és rádióműsorainak megismerése.
Az internet szerepe a tömegkommunikációban.

Sport

Sporthoz kötődő fogalmak ismerete.
Az olimpiai eszme és az olimpiai játékok legjelentősebb sportesemények.
Világhírű orosz sportolók

Tudományok

A célnyelvi országok néhány kiemelkedő jelentőségű tudósának, feltalálójának megismerése és bemutatása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimumkövetelmény
orosz célnyelvi civilizáció

10. évfolyam

Témák


A természetföldrajza

Népességi adatok (lakosságszám, népsűrűség).
Oroszország népessége, nemzeti kisebbségek az Oroszország területén élő finnugor népeket.
A célnyelvi országok leghíresebb városainak, turisztikai központjainak, nevezetességeinek megismerése, bemutatása.
legfőbb városai közül, ismerje Moszkva és Pétervár történelmét, nevezetességeit. Aranygyűrű némely városai

Az Oroszország gazdasága.

Oroszország gazdasági adottsága, lehetőségei, jellemzői.
Oroszország gazdasági ágazatai.
Kereskedelem
Közlekedés (a főbb szárazföldi, vasúti, vízi és légi közlekedési útvonalak).
Az Oroszország Magyarországgal fenntartott kapcsolatok.

Az Oroszország politikai berendezkedése

Az Oroszország  politikai rendszerét, az alapvető emberi, szabadság- és állampolgári jogokat, kötelezettségeket.
A jelentős politikai pártok, legfőbb pártok vezetői.
A civil szervezetek szerepe a társadalomban, a civil mozgalmak jelentősége az orosz országban.

Az Oroszország  társadalmi viszonyai

Oroszországot mint több nemzetiséget magába foglaló föderációt.
Az Oroszországban létező társadalmi rétegek, csoportok (öregek, fiatalok, gyerekek, nők, kisebbségek, bevándorlók)

Hagyományok, szokások, életmód

A gyermekek helyzetének, legfontosabb jogainak és kötelességeinek bemutatása a családban.
Népi hagyományainak, szokásainak megismerése.
A szabadidő eltöltése, a kulturált szórakozás, nyaralási és pihenési szokások.

Környezetvédelem

A hagyományos energiaforrások és a nukleáris energia előnyeinek és veszélyeinek ismerete, valamint az alternatív energiaforrások ismertetése.
Az Oroszországban és hazánkban működő legfontosabb környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek és tevékenységük megismerése (pl. Greenpeace, zöld mozgalmak).

Tömegkommunikáció, média

A kereskedelmi és a közszolgálati médiumok.
A média tömegformáló szerepének felismerése és értékelése.
A tömegkommunikációs csatornákból szerzett információk kritikus kezelése.
A reklámok alakulását Oroszországban.

Sport

Az egészséges életmód és a sportolás szerepe a mindennapi életben Új tendenciák a sportban.

Tudományok

A modern technikai eszközök elterjedésének okai, hatása, pozitív és negatív aspektusai.

 

 

 

 

Minimumkövetelmény
orosz célnyelvi civilizáció

11. évfolyam

Témák


Az Oroszország gazdasága.

Az  Oroszország gazdasági és pénzügyi helyzete. Bankrendszer.
Az Oroszország  kapcsolatának megismerése a nemzetközi gazdasági szervezetekkel (IMF, Világbank, WTO, Európai Unió)
(statisztikai táblázatok, grafikonok, diagramok, folyamatábrák, térképek alapján).

Az Oroszország  társadalmi viszonyai

Egészségügyi, társadalombiztosítási ismeretek az Oroszországról. Az orvostudomány néhány világhírű orosz vívmányát (égés-, szív és szemsebészet).

Hagyományok, szokások, életmód

Az Oroszország tradicionális és modern konyhaművészetének tanulmányozása.

Környezetvédelem

Hulladékkezelés. Energiaforrások

Tömegkommunikáció, média

Tömegkommunikáció társadalmi hatásait, pozitív és negatív aspektusait.
Mobiltelefon

Történelem

A Kijevi Rusz Nagyságos Úr, Novgorod.
A Moszkvai Fejelemség.
A „lázongó” 17. század.
I. Nagy Péter – a nagy orosz reformátor.

Irodalom

A 19.század az orosz irodalom aranykora ( Puskin, Lermontov,Gogol,  Tolsztoj, Dosztojevszkij, Csehov stb).

Művészetek

A kereszténység felvétele utáni művészet (Oroszországba bekerült bizánci templomépítészeti stílust és ikonfestészetet, Feofan Grek, Andrej Rubljov.)
Az I. Péter reformok nyomán Oroszországba bevonult a nyugat-európai művészet

Tudományok

Az emberiség történetének legfontosabb, új korszakot nyitó.

 

 

 

 

 

 

 

Minimumkövetelmény
orosz célnyelvi civilizáció

12. évfolyam

Témák


Az Oroszország gazdasága.

A fogyasztóvédelem, a fogyasztói kifogások orvoslási lehetőségeinek.
A gazdaság és a globális problémák.

Az Oroszország politikai berendezkedése

A társadalmi, politikai, erkölcsi problémák
bel- és külpolitikai híreket. Oroszország választási rendszere

Az Oroszország  társadalmi viszonyai

A munka világának bemutatása (pályaválasztás, munkavállalás, az Oroszországba irányuló munkaközvetítés, munkanélküliség kérdései, érdekképviseletek).
A vallás és az egyházak szerepet. Az ortodox egyház.

Hagyományok, szokások, életmód

A gyermekek helyzetének bemutatása a társadalomban.
Nők az orosz társadalomban
A városiasodás és az életminőség alakulásának bemutatása

Környezetvédelem

Ökológiai szemlélet és felelősségvállalás a mindennapi életben.

Tömegkommunikáció, média

A sajtó politikai függetlensége és a sajtószabadság megvalósulása.

Történelem

Oroszország a 18.19.századba
A Szovjet Oroszország
Gorbacsov –korszak
A Szovjetunió szétesése.

Irodalom

Orosz népköltészet (folklór).
Az orosz irodalom a 19-20.század fordulóján (Ahmatova, Blok, Bunyin stb.).
A 20.század orosz irodalma (Gorkij, Jeszenyin, Bulgakov, Okudzsava, Jevtusenko, Rozsdesztvenszkij, Voznyeszenkij Ulickaja stb.)

Művészetek

19.század - az orosz művészet A „peredvizsnyikek” csoportjá.
Zeneszerző (M. Glinka, P. Csajkovszkij, N. Rimszkij – Korszakov és stb).
Orosz művészet a 20. század elején. Múzeumának, színházának megismerése és bemutatása.
A kulturális élet és a kultúra intézményei

 

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

Orosz nyelv

Második idegen nyelv

10. osztály

Témakörök

Tartalmak

Bemutatkozás, család
Napirendem
Foglalkozások
Táplálkozás
Ház, lakás
Tantárgyak
Nyelvek tanulása
Hónapok
Évszakok, időjárás

ABC (betűk, hangok, szótag, hangsúly)
Fonetika
Főnevek és számnevek neme
Személyes névmások
Birtokos névmások
Főnévragozás
Igeragozás
Melléknevek
Időkifejezések
Igeidők
Mutató névmások
Sorszámnevek
Igék szemlélete

 

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

Orosz nyelv

Második idegen nyelv

11. osztály


Témakörök

Tartalmak

Külső tulajdonságok
Ház, lakás
Vásárlás
Nyelvek tanulása
Telefon
Mit tudunk Oroszországról
Évszakok, időjárás
Öltözködés
Levélírás
Színház, mozi

Tagadás
Névmások
Igeidők
Mutató névmások
Sorszámnevek
Igék szemlélete

 

 

 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

Orosz nyelv

Második idegen nyelv

12. osztály

Témakörök

Tartalmak

A főnévragozás rendszere
Igeragozás
Az idő kifejezése
A mozgás iránya. Hol? Hová?
A „   „ létige jelentése és használata
A mutató névmások ragozása
A  személyes névmások ragozása
Az igék múlt ideje
A birtoklás kifejezése
A tagadás
A „tudni” ige kifejezései az oroszban
Az igék jövő ideje
Kérdő névmások
Gyűjtőszámnevek
Kölcsönös névmások
A „ „ használata
A melléknév rövid alakja
A melléknév fokozása
Hasonlító szerkezetek

Útbaigazítás, felvilágosítás
Hol laksz?
Hogy jutok el….?
Utazás járművön
Családi kapcsolatok
A családi élet eseményei
Iskolai eredmények, iskolatípusok

 

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

Orosz nyelv

Második idegen nyelv

13. osztály


Témakörök

Tartalmak

Folyamatos és befejezett igék
Egyszerű jövő idő
Mozgást jelentő igék
Felszólító mód
Határozatlan névmások
Általánosító névmások
Feltételes mód
Tagadó névmások

Pénz szerepe a családban, vásárlás
Utazás, útitervek, nyaralás
Emberi kapcsolatok
Egészséges életmód, orvosnál
Divatos szakmák, foglalkozások

Feltöltés alatt