Az iskola dolgozói

Zsigmond Zsolt

Úgy gondolom, hogy a folyamos fejlődés egyik legfőbb biztosítéka a folyamatos tanulás, hogy a pedagógus állandó intellektuális aktivitással újabb és újabb feladatokat tűzzön maga elé, folyamatosan a tapasztalati tanulás útját járva, tapasztalatait folyamatosan reflektálva fejlődjön. Vallom, hogy a tanári hivatás lényege az állandó tanulás.

Az információk áradata rendkívüli módon felgyorsult és számos csatornán keresztül éri mind a tanárt, mind a diákot. Az ismeretek tanár általi monopolizálásának korszaka lezárult, a tanórán és az oktatási intézményen kívüli színterek is bekapcsolódtak az információközlő, -átadó funkcióba: így a hangsúly áttevődött az azok megszerzésére és megválogatására irányuló képességek kialakítására és fejlesztésére.

Tudatosítom magamban és diákjaim (a digitális nemzedék) számára, hogy a 21. század, a tudástársadalom megkívánja, hogy képesek legyünk álladóan tanulni, és megszerzett új tudásunkat, készségeinket és képességeinket dinamikusan alkalmazni.

Korunk gazdaságát kreatív gazdaságnak nevezi John Howkins. Tudás, önszabályozott tanulás, a tanulás kompetenciaként való értelmezése, innováció, kreativitás, professzionális munkaerő, kompetenciamotiváció, rugalmas kommunikációs készség, magas szintű problémamegoldó képesség, szociális kompetencia, teammunka, az elméleti és alkalmazott tudás közötti szakadék áthidalása mind-mind olyam mozzanat, amely a globálissá váló világban az egyén előmenetelének és sikerességének záloga.

Ami a jövőt illeti, saját szakmai fejlődésem motorját, irányítását az élethosszig tartó tanulás folyamatában látom, mely során a tanárok gyakorlati tudása értékelődik fel. Szeretnék tovább foglakozni a pedagógiai konstruktivizmussal, a tanulás konstruktív szemléletével és ezekre is épülő különböző tanítási és tanulási módszereknek a gyakorlatba való átültetésével, egyéni és csoportos pedagógiai projektekkel, a probléma-alapú tanulással és az önszabályozott tanulás készségeinek a kialakításával. Nagyon közel áll hozzám a kooperatív szemléletmód, a tanulás társas és interaktív szemlélete, különösen olyan tevékenységeken keresztül, mint az eszmecsere, a problémamegoldó stratégiák összevetése, megvitatása. Valamint az egész életen át tartó tanulás egyik kulcskomponensének, a tanulás tanulásának kérdése. Legközelebb hozzám Knud Ileris tanulásmodellje áll, amelyben a tanulás kompetenciaként való értelmezése jelenik meg. Jelenleg a kutatásalapú tanárképzés nemzetközi tendenciáival és ezek magyarországi lehetőségeivel foglalkozom. Szeretnék olyan tanárként dolgozni, aki folyamatosan képes saját munkájára reflektálni.

Szakmai hitvallásom sok tekintetben John Dewey amerikai pragmatista filozófusra, Jean Piaget és Jerome Bruner konstruktivista pedagógiájára támaszkodik; történelemtanári identitásomat – a többek között – Robert Stradling és Samul S. Wineburg munkáiban is olvasható elgondolások, módszerek és pedagógia célok alakítják, konstruálják nap, mint nap.

 „Talán a legnagyobb pedagógiai téveszme az a vélemény, hogy az ember csak azt tanulja meg, amit megtanítanak neki. A mintegy mellékesen elsajátított, tartós attitűdök, kedvtelések és ellenszenvek gyakran sokkal fontosabbak, mint a nyelvtanórák, földrajzórák vagy a megtanult történelmi tények. Mert alapvetően ezek az attitűdök számítanak később.”

(…)

„A demokrácia és a modern termelési feltételek miatt nem tudjuk pontosan megjósolni, hogy milyen lesz a civilizáció húsz év múlva. Ezért lehetetlen a gyermeket adott helyzetekre felkészíteni. Csak úgy lehet őt jövőre nevelni, ha megtanítjuk arra, hogy ura legyen önmagának, vagyis olyan képzést adunk neki, hogy tehetségeit gyorsan és teljes mértékben alkalmazni tudja; szeme, füle és keze parancsra váró szerszámok legyenek; tudja megítélni a körülményeket; gazdaságos, hatékony cselekvésre legyen képes.”

(…)

„Demokratikus lesz a tanítás, ha céljai és módszerei ennek megfelelnek. Nem akkor tehát, ha egy jövendő életre készít elő, nem akkor, ha autoriter módon tart felvilágosítást a demokráciáról. Csak a jelenlegi társadalmat bemutatva lehet az iskola demokratikusan szavahihető. Ez azt feltételezi, hogy a tanulók mindenkor megértik és helyeslik a tanulást, hogy ők hatnak fejlődésükkel az iskolára, s hogy örömüket lelik a tanulásban. A tanulás céljai jelen idejűek, nem egy későbbi felhasználás érdekében tanít az iskola, az út és a cél nem különbözik.”

John Dewey

 

Miért a Kőrösi?

Úgy ítélem meg, hogy ebben az iskolában kreatív klíma van, amely biztosítja a pedagógiai konstruktivizmus jegyében a tanulás és tanítás konstruktív szemléletének elfogadását és az erre épülő különböző tanítási és tanulási módszereknek a gyakorlatba való átültetését.

 

Tanított tantárgyak: