Hírek, aktualitásokVERITAS COLLEGIATE ACADEMY BUDAPEST

 

 

 

BEMUTATKOZÁS

A Veritas Collegiate Academy Budapest keresztény szemléletű klasszikus iskola, amelynek küldetése, hogy tanulóit erkölcsös életre és az igazság keresésére nevelje.

A Veritas a trivium oktatási szisztémán alapuló rendszerrel dolgozik. A trivium a későbbi quadriviummal párosítva a nyu­gati társadalmakban alkalmazott oktatási módszer volt, amely jó néhány világhírű tudóst adott az emberiségnek. Először az ókori Görögországban fejlesztették ki és alkalmazták több száz év­vel Krisztus születése előtt. A trivium szó a hét szabad művészet első három ágára utal, a grammatikára, a dialektikára, és a retorikára. Ez a hármasság azokat a fejlődési szinteket veszi figyelembe (sok éves tapasztalat alapján), amelyeken a diákok természetes módon átesnek. A tananyag felépítése és a módszertan ezekhez a szintekhez igazodik. 

grammatika az alap szint. Ezen a szinten a memória még csodákra képes, minden olyan kérdés megjelenhet, ami tartalmi, lexikális elemekre kérdez, de a miértek még ezen a szinten nem foglalkoz­tatják a tanulókat. A dialektika szintje a logikát engedi előtérbe, a megszerzett tudás itt kerül logikai rendszerbe, itt kérdőjelezik meg a tanulók az addig tanultakat. Keresik a miértekre adható válaszo­kat. Ezáltal sajátítják el az egyik legfontosabb tudást, megtanulják, hogyan kérdezzenek, mi a legtökéletesebb kérdés-technika ahhoz, hogy releváns válaszokat kapjanak. Ez a tantervi felépítés, módszer az ebben a korban még természetes kíváncsiságot használ­ja motivációs eszközként, és a logikai és elvi gondolkodáson keresz­tül formálja a meglévő és a frissen szerzett tudást. A retorika szintjén a tanulók megtanulják írásban és szóban is kifejezni magukat. Itt már elvárás, hogy ismerjék az általuk hitt igazság logikáját, és ezt a más meggyőződéssel bírók előtt is világosan ki tudják fejteni. 

Minden diákunknak a 11. és a 12. évfolyam végén készíteni kell egy 25-35 oldalas kutatási esszét, amit 12. év végén prezentációval védeni is kell. Ez a kimeneti követelmény garantálja, hogy az itt végzett fiatalok logikailag, kutatásmódszertanilag megalapozott, nagy terjedelmű dolgozatot képesek készíteni, azt meggyőzően, magas szintű szakmai retorikával tálalni, és szakmai közönség előtt megvé­deni.

 

TÖRTÉNET

Az 1999-ben útjára indított keresztény iskola alapítói, Sean és Maria Elgut megreformálták azt a filozófiai alapvetést és okta­tásmódszertant, amely Douglas Wilson „A klasszikus oktatásról” című művében taglalt klasszikus trivium modellre épül.

Olyan iskolát próbáltak létrehozni, amely olyan fiatalokat nevel, akik a társadalom problémáira nyitottak, érzékenyek a világ történéseire, képesek önmagukért és környezetükért felelősséget vállalni, és így hozzájárulnak egy jobb és békésebb világ megszületéséhez.


VERITAS SAJÁTOSSÁGOK

KÖZÖSSÉGI MUNKA

Tanulóinknak évente 80 óra közösségi munkát kell végezniük.

ZÁRÓDOLGOZATOK

Minden diákunknak a 11. és a 12. évfolyam végén készíteni kell egy kutatási esszét, záródolgozatot. A bekötött dolgozatnak 11. évfo-lyamon legalább 25, 12. évfolyamon legalább 35 oldalasnak kell lennie. A 12. évfolyamon a záródolgozat védése a Regent Egyetem oktatója előtt történik.

PREFEKTUSSÁG

Vezetői pozíció a felsőbb osztályokban a következő területekhez kötődően: vallási élet, vendéglátás, testmozgás, irodalom, öreg­diákok, társadalmi élet.


MUNKATÁRSAK

Berczelédi Zsolt – Az Igazgatótanács elnöke

Dr. Dula Borbála – Igazgató

Füzesi Brigitta – Operatív menedzser

 

OMNIBUS 

Az „OMNIBUS” latin eredetű szó, jelentése „mindent felölelve”. A tan­tárgy az irodalom, a teológia és a történelem tudásanyagát egyesíti interdiszciplináris szemlélettel, vagyis tantervünkben mindhárom tárgy egy teljes kurzusba van beépítve. A tanulók a fejlett civilizációra leginkább ható szerzők műveiből olvasnak és tanulnak, ezeket dolgozzák fel elemző módon, pl: Biblia, Homérosz, Szophoklész, Hérodotosz, Platón, Arisztotelész, Szent Ágoston, Chaucer, Erasmus, Shakespeare, Milton, az USA alapítói atyái, Francis Schaeffer, Charles Colson, stb.

Az Omnibus 9-12. évfolyamon az alábbi bontásban dolgozza fel a történelmi korszakokat:

• 9. évfolyam – A reneszánsz, a reformáció és a felvilágosodás történelme és irodalma (1400-1700.)

• 10 - 11. évfolyam – Amerikai történelem és irodalom 

a gyarmatosítástól a modern időkig

• 12. évfolyam – Mélyebb betekintés az ókori irodalomba és történelembe a középkoron keresztül

-      MATEMATIKA

A tanmenet algebra, geometria. számtan és haladó számtan tárgyakat tartalmaz.

-      TUDOMÁNY

A tudomány mint tananyag azt a célt szolgálja, hogy tanulóink megértsék és megszeressék Isten teremtésének munkáját, hiszen ez a világ működésének alapja. A diákok kísérleteken keresztül, tudományos módszerek alkalmazásával, induktív módon szerzik meg a tudást. A kilencedikesek biológiával kezdik a tudományos blokkot, tizedik évfolyamon belép a kémia, tizenegyedikben a fizika, tizen­kettedikben az anatómia és az élettan. Minden tárgyból biztosítunk igény szerint emelt óraszámú képzést.

-      MODERN ÉS KLASSZIKUS NYELVEK

Kilencedikben választhatnak a latin és a spanyol nyelv között. Minden tárgyból kínáljuk (igény szerint) az emelt óraszámú képzést. A tanulói igények függvényében biztosítjuk a magyar nyelv idegen nyelvként történő tanítását, valamint a hazai civilizációs, történelmi, kulturális, irodalmi ismereteket.

-      KÉPZŐMŰVÉSZET ÉS ELŐADÓMŰVÉSZET

A művészeti tárgyak is hozzáférhetők valamennyi tanuló számára. Minden egyes tanmenet egyik fő profilja a művészetek iránti érzékenység erősítése diákjainkban.

 

-      TESTNEVELÉS

A testnevelés valamennyi kilencedikes és tizedikes tanuló számára kötelező. Annak érdekében, hogy értékelést kapjanak, részt kell venniük versenyeken is vagy egyesületben kell sportolniuk.

 

-      SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK

Számos szabadon választható tárgy van az alábbi témakörökben:

• Képzőművészet: zene, művészet, művészettörténet

• Apologetika

• Retorika

• Shakespeare

• Számítástechnika

• Amerikai alkotmányjog, politikai ismeretek

 

-       SPORT

Sportkínálatunkat folyamatosan bővítjük.

• röplabda

• kosárlabda

• kézilabda

• női fitness

• tollaslabda

• atlétika 

 

KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

feltöltés alatt...


Értékelés:

= 93% – 100%

= 85% – 92%

= 75% – 84% 

= 70% – 74%

= 00% – 69%

 

SZABÁLYOZÓK


FELVÉTELI ELJÁRÁS

A középiskolai felvételi eljárás több részből áll. A felvételi egyik része egy komplex, minden készséget vizsgáló angol nyelvi szintfelmérő, ahol a jelentkező angol nyelvi tudásszintjét szeretnénk megismerni. A felvételi második része egy elbeszélgetés a családdal, ismerkedés az iskolaigazgatóval, kötetlen módon méri fel azt, hogy a család, a leendő veritasos diák és az iskola vezetősége mennyire látja mega­lapozottnak a közös munkát. A beszélgetés során fontos szempont, hogy a felvételiző pozitív szellemi erővel bírjon, megértésen alapulva elfogadja az iskola normáit, szabályait és szokásait, és rendelkezzen éleslátással. Az eljárás és a hozott ajánlólevelek alapján az igazgatótanács dönt a tanuló felvételéről.

Sikeres felvételi esetén a tanuló gondviselője írásban nyilatkozik arról, hogy a képzési idő alatt gyermeke képzési költségeit vállalja. 

 

KAPCSOLAT

1033 Budapest Szentendrei út 83. 

Telefon: +36 20 563 8572 

E-mail: veritasbudapestinfo@korosi.hu

www.veritasacademy.hu

 

Fenntartó: Baptista Szeretetszolgálat EJSZ

Központ: +36 1 466 59 78
E-mail: info@baptistasegely.hu

www.baptistasegely.hu

 

Oktatás helyszíne: Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium

Telefon: +36 1 250 17 44 
E-mail: info@korosi.hu

www.korosi.hu